Pretraga:
Pronalazimo nestale, spajamo porodice - Služba traženja Crveni krst Pančevo

Služba traženja

Kao članu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a saglasno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, Crvenom krstu Srbije je povereno da u ime i za račun države obavlja poslove Nacionalnog biroa za obaveštavanje o žrtvama oružanog sukoba, i da se bavi traženjem lica koja su nestala usled oružanog sukoba. Služba traženja jedna je od najstarijih delatnosti Crvenog krsta Srbije.

Cilj Službe traženja je da svim osobama koje su nevoljno razdvojene od svojih srodnika usled oružanih sukoba, prirodnih i ljudskom rukom izazvanih nesreća, kao i ekonomskih i neregularnih migracija, omogući i pomogne da ponovo uspostave i održe prekinuti kontakt.

Aktivnosti Službe traženja Crvenog krsta Srbije najvećim delom usmerene su na traženje osoba nestalih kao posledica oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno na rasvetljavanju sudbine nestalih lica u sva tri sukoba, ali obuhvata i traženja vezana za oružane sukobe u svetu uključujući i pitanja u vezi Drugog svetskog rata (provere i izdavanja potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji). Pored ove svoje osnovne delatnosti Služba traženja odgovara i na humanitarne potrebe građana u miru, kao što su pružanje informacija i podataka o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale usled elementarnih i ljudskim činjenjem izazvanih katastrofa, ekonomskih, neregularnih migracija i drugih situacija koje zahtevaju veće humanitarno delovanje i prouzrukuju stradanje ljudi.